máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ APEC do hết hạn hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ apec, dich vu the apec, dịch vụ thẻ abtc, dich vu the abtc

Máy đo huyết áp, may do huyet ap

Xây dựng webiste » Tin công nghệ

HTML động trong xây dựng website

HTML động hay DHTML (viết tắt tiếng Anh: Dynamic HTML) là một thể hiện của việc tạo ra một trang web bằng cách kết hợp các thành phần: ngôn ngữ đánh dấu HTML tĩnh, ngôn ngữ kịch bản máy khách (như là Javascript), và ngôn ngữ định dạng trình diễn Cascading Style Sheets và Document Object Model (DOM).

DHTML có thể được sử dụng để tạo ra 1 ứng dụng trên trình duyệt web: ví dụ như dễ dàng điều hướng, tạo một đơn web tương tác với người dùng hoặc tạo ra một bài tập sử dụng cho e-learning. Bởi vì== Cấu trúc của một trang web == Đặc trưng của một trangweb sử dụng DHTML được cấu thành như sau:

</script> </head> <body>

</body> </html> </source>

Thường thì mã JavaScript được lưu giữ trong một tập tin riêng, được nạp vào trang web bằng liên kết đến tập tin chứa mã JavaScript:

<script type=”text/javascript” src=”script.js”></script>
Xem thêm: Sự kiện DOM

Ví dụ: Hiển thị một đoạn văn bản được thêm vào

Đoạn mã dưới đây minh họa một chức năng thường được sử dụng. Phần thêm vào của trang web sẽ chỉ được hiển thị nếu người dùng yêu cầu nó. Như trong e-learning chức năng này sử dụng để hiển thị gợi ý được thêm vào.

 1. <html>
  
 2. <head><title>Ví dụ</title>
  
 3.  
 4. <style type="text/css">
  
 5. <!--
  
 6.   h2 {background-color: lightblue; width: 100%}
  
 7.   a {font-size: larger; background-color: goldenrod}
  
 8.   a:hover {background-color: gold}
  
 9.   #example1 {display: none; margin: 3%; padding: 4%; background-color:
  
 10.     limegreen}
  
 11. -->
  
 12. </style>
  
 13.  
 14. <script type="text/javascript">
  
 15. <!--
  
 16. function changeDisplayState (id) {
  
 17.   e = document.getElementById(id);
  
 18.  
 19.   if (e.style.display == 'none' || e.style.display == '') {
  
 20.     e.style.display = 'block';
  
 21.     showhide.innerHTML = 'Dấu ví dụ'};
  
 22.   else {
  
 23.     e.style.display = 'none';
  
 24.     showhide.innerHTML = 'Hiển thị ví dụ';
  
 25.   }
  
 26. }
  
 27. //-->
  
 28. </script>
  
 29. </head>
  
 30. <body>
  
 31. <a id="showhide" href="#"
  
 32.   onclick="javascript:changeDisplayState('example1')">Hiển thị ví dụ</a>
  
 33. <div id="example1">Đây là ví dụ: văn bản chỉ hiển thị khi bấm chuột vào
  
 34.   liên kết.</div>
  
 35. <p>Thêm văn bản thường...<p>
  
 36. </body>
  
 37. </html>
  

Định dạng ập tin XHTML chứa một slideshow có thể xem được trên chế độ projector theo từng slide một (có thể. Định dạng sẽ được thực hiện bởi CSS.

 

 • Tin tức liên quan